സയൻസ് പൊതു വിവരങ്ങൾ – 016

2386 : അത്യധികം താഴ്ന്ന ഊഷ്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം?
Ans : ക്രയോജനിക്സ്

2387 : ഹൈഡ്രോലിത് – രാസനാമം?
Ans : കാത്സ്യം ഹൈ ഡ്രൈഡ്

2388 : ബള്‍ബില്‍ ഹൈഡ്രജന്‍ വതകം നിറച്ചാല്‍ കിട്ടുുന്ന നിറം?
Ans : നീല

2389 : CNG യുടെ പൂർണ്ണരൂപം?
Ans : Compressed Natural Gas ]

2390 : ബ്ലീച്ചിംങ് പൗഡർ കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : ചാൾസ് ടെനന്‍റ്

2391 : ഓറഞ്ച്; നാരങ്ങ എന്നിവയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ്?
Ans : സിട്രിക്കാസിഡ്

2392 : ഐ ലോഷനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആസിഡ്?
Ans : ബോറിക് ആസിഡ്

2393 : ഡക്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം?
Ans : സ്വർണ്ണം

2394 : വിവിധ രക്തഗ്രൂപ്പുകള്‍?
Ans : A; B; AB; O

2395 : മലേറിയയ്ക്ക് പ്രതിവിധി കണ്ടുപിടിച്ചത്?
Ans : റൊണാൾഡ്‌ റോസ്

2396 : വൈറ്റമിന്‍ ബി യില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം?
Ans : കൊബാള്‍ട്ട്

2397 : ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റം?
Ans : ഹീലിയം

2398 : നായ്ക്കളെ ക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനം?
Ans : സൈനോളജി

2399 : സോപ്പിന്‍റെ ഗുണനിലവാരം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഘടകം?
Ans : TMF

2400 : ‘ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷിസ്’ എന്ന ജീവശാസത്ര പുസ്തകത്തിന്‍റെ കര്‍ത്താവ്‌?
Ans : ചാൾസ് ഡാർവിൻ

Author: Freshers